Chỉ miễn thuế cho hàng tặng nhân đạo có trị giá đến 30 triệu đồng

Hội Chữ thập đỏ là tổ chức xã hội, không phải là cơ quan, tổ chức được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động, do đó, không thuộc đối tượng Bộ Tài chính quyết định miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu là quà biếu, quà tặng vì mục đích nhân đạo, từ thiện có trị giá hải quan vượt quá định mức; chỉ được miễn thuế nhập khẩu đối với lượng hàng hóa có trị giá đến 30 triệu đồng.

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Khu chế xuất Long Bình, Cục Hải quan Đồng Nai.
Tổng cục Hải quan vừa có công văn trả lời về đề nghị miễn thuế hàng hóa NK là quà biếu, quà tặng vì mục đích nhân đạo, từ thiện của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai.

Tổng cục Hải quan cho biết, theo quy định tại Khoản 2 Điều 16 Luật thuế Xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 thì: “2. Tài sản di chuyển, quà biếu, quà tặng trong định mức của tổ chức, cá nhân nước ngoài cho tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc ngược lại.

Tài sản di chuyển, quà biếu, quà tặng có số lượng hoặc trị giá vượt quá định mức miễn thuế phải nộp thuế đối với phần vượt, trừ trường hợp đơn vị nhận là cơ quan, tổ chức được ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí hoạt động và được cơ quan có thẩm quyền cho phép tiếp nhận hoặc trường hợp vì mục đích nhân đạo từ thiện”.

Đối chiếu với các quy định trên, trường hợp Công ty cổ phần Đồng Tiến tặng cho Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai số nguyên vật liệu dự thừa thì không thỏa mãn quy định tại Khoản 2 Điều 16 Luật thuế Xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 do Công ty cổ phần Đồng Tiến không phải là tổ chức, cá nhân nước ngoài.

Trường hợp các Công ty nước ngoài tặng số nguyên vật liệu dư thừa cho Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai thì đáp ứng quy định tại Khoản 2 Điều 16 Luật thuế Xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Theo đó, các Công ty nước ngoài phải có văn bản gửi Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai về việc biếu, tặng hoặc nếu ủy quyền cho Công ty cổ phần Đồng Tiến biếu tặng thì phải có văn bản ủy quyền.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan cũng cho biết, theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP thì: “Quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân nước ngoài cho cơ quan, tổ chức Việt Nam được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động theo pháp luật về ngân sách; quà biếu, quà tặng vì mục đích nhân đạo, từ thiện có trị giá hải quan không vượt quá 30.000.000 đồng được miễn thuế không quá 04 lần/năm.

Trường hợp vượt định mức miễn thuế của cơ quan, tổ chức đươc ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động, Bộ Tài chính quyết định miễn thuế đối với từng trường hợp”.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 10 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước thì: “1. Kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp được thực hiện theo nguyên tắc tự bảo đảm. Trường hợp các tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao nhiệm vụ thì được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí để thực hiện”

Hội Chữ thập đỏ là tổ chức xã hội, không phải là cơ quan, tổ chức được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động. Do đó, không thuộc đối tượng Bộ Tài chính quyết định miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu là quà biếu, quà tặng vì mục đích nhân đạo, từ thiện có trị giá hải quan vượt quá định mức tại Điểm b Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP nêu trên.

Hơn thế, lô hàng quà tặng nêu trên có trị giá 129.936,28 USD, vượt quá 30 triệu đồng. Trường hợp hàng hóa do các Công ty nước ngoài tặng cho Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai thì được miễn thuế nhập khẩu đối với lượng hàng hóa có trị giá đến 30 triệu đồng.

Trả lời